Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  28.04.2017р. Зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

25.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 3739594 (056) 3739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 80 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

27.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

припинено повноваження

Член Бiржової ради

Шевчук Костянтин Дмитрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

припинено повноваження

Член Бiржової ради

Чернобровська Каролiна Миколiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколiївна, перебувала на данiй посадi 2 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

обрано

Член Бiржової ради – представник акцiонера

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

обрано

Член Бiржової ради – представник акцiонера

Шевчук Костянтин Дмитрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб». Шевчук К.Д. є представником акцiонера ТОВ «ФК «Куб» (32999754).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

обрано

Член Бiржової ради – представник акцiонера

Чернобровська Каролiна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», бухгалтера-експерта ТОВ «ЮС». Є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

обрано

Голова Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: Головою Бiржової ради Товариства обрати Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв, на строк дiї повноважень Бiржової ради. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Морозова Тетяна Миколiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 24.04.2017р. повноваження Ревiзора Морозової Тетяни Миколiївни. Перебувала на данiй посадi три роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

24.04.2017

обрано

Ревiзор

Морозова Тетяна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста вiддiлу торгiвлi Товарної бiржi «Перспектива-Коммодiтi», бухгалтера - операцiонiста ТОВ «ЮС».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO